tekkoc'blog: 秒速でvimでメモを書く条件

tekkoc'blog: 秒速でvimでメモを書く条件